บริการวีซ่า

บริการวีซ่า

กรอกข้อมูลวีซ่าของคุณที่นี่

* กรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ทุกตัวต้องตรงกับพาสปอร์ตเล่มที่จะใช้ในการเดินทางจริงเท่านั้น *

ยังไม่ได้เลือกไฟล์

ข้อมูลที่ท่านจะต้องเตรียมแนบมาพร้อมกับพาสปอร์ต เฉพาะผู้เดินทางอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์และเพศสภาพตรงกับตัวจริง
(หากไม่ตรงกับเงื่อนไขนี้ กรุณาสอบถามเอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติมก่อนที่ Line @Tour4trip (https://lin.ee/YGM0zWo)


  • สำเนา passport เล่มที่จะใช้เดินทางพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีเคยได้วีซ่าจีนมาก่อน ต้องถ่ายสำเนาหน้า visa ที่เคยได้รับพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  • เอกสารจองตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ
  • เอกสารการจองโรงแรม หรือ ทัวร์จีน
  • ภาพถ่ายขนาด 33 มม. x 44มม. จำนวน 2 ใบ ตามข้างล่างนี้เลย

 

ข้อสำคัญก่อนส่งเอกสารมาทำวีซ่า : ท่านควรมีหน้าพาสพอร์ตเปล่าๆเหลือไว้อย่างน้อย 2 หน้า (ก่อนส่งเอกสารมาท่านต้องทำสำเนาหน้าพาสปอร์ตท่านไว้ทุกครั้งและนำติดตัวด้วยตลอดการเดินทางไปต่างประเทศ) หลังจากกรอกและยืนยันข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาแชร์ลิ้งค์ URLของท่านไปที่ Line @china4trip ใช้เวลาในการทำวีซ่าจีนประมาณ 7 วันทำการ (ไม่รวมรอรับเอกสารและส่งเอกสารคืน)